Tweede Kamer roept Minister Blok op zich actiever in te zetten voor een kernwapenvrije wereld

Op 20 november 2018 nam de Tweede Kamer drie moties aan die de regering oproepen invulling te geven aan de belofte van de regering zich actief in te zetten voor een wereld zonder kernwapens. In het regeerakkoord belooft het kabinet zich “binnen het kader van de bondgenootschappelijke verplichtingen, actief in te zetten voor een kernwapenvrije wereld”. De Kamer is nog ontevreden over de stappen die tot nu toe zijn gezet. 

De Kamer roept de regering op om opnieuw te kijken naar het VN-Kernwapenverbod dat in september 2017 door een ruime meerderheid van landen is aangenomen (Motie Voordewind). Het verdrag is inmiddels ondertekend door 69 landen, indien 50 landen het verdrag ratificeren treedt het in werking. Nederland heeft tot nu toe niet getekend, omdat het verdrag niet verenigbaar zou zijn met de Nederlandse uitgangspunten en met NAVO-verplichtingen. Er is echter brede steun onder de Nederlandse bevolking voor een Nederlandse handtekening onder dit verdrag. De Kamer roept Minister Blok op om te werken aan het vergroten van het draagvlak voor het VN-Kernwapenverbod onder NAVO-landen en uit te zoeken hoe het verdrag zich verhoudt met bestaande nationale wetgeving.

De Kamer vraagt de regering in te zetten op een dialoog met de nucleaire machten, zoals ook is vastgelegd in artikel VI van het Non-Proliferatieverdrag (Motie Ploumen c.s.) en verzoekt de regering om zich proactief in te zetten voor het behoud van het INF-verdrag (Motie Voordewind c.s.).

Een overzicht van de drie moties die op 20 november 2018 zijn aangenomen:

  • Motie Voordewind (CU): verzoekt de regering voorts, een juridische analyse uit te laten voeren naar de compatibiliteit tussen de bestaande nationale wetgeving en het VN-verdrag en de Kamer te informeren over welke delen van de wetgeving in overeenstemming zijn met het verdrag en waar wijziging van nationale wetgeving noodzakelijk zou moeten zijn, en gaat over tot de orde van de dag. (Kamerstuk 33 694, nr 31)
  • Voordewind (CU) c.s. (andere indieners Koopmans (VVD), Sjoerdsma (D66) en Van Helvert (CDA): verzoekt de regering om, zich proactief in te zetten voor het behoud van het INF-verdrag en de Kamer verslag te doen van deze inspanningen, en gaat over tot de orde van de dag. (Kamerstuk 33 694, nr 30)
  • Motie Ploumen (PvdA) c.s. (andere indieners Van Ojik (GroenLinks) en Karabulut (SP)): verzoekt de regering maximaal in te zetten op een internationale dialoog met de nucleaire machten over een alomvattende, verifieerbare uitbanning van kernwapens conform artikel 6 NPV en zo invulling te geven aan de toezegging in het regeerakkoord, (Kamerstuk 33 694, nr 24)

Bekijk hier het overzicht van alle aangenomen moties over nucleaire ontwapening.

Foto: JVL, Open Monumentendag 2010