Wat heeft de Tweede Kamer gedaan voor nucleaire ontwapening? (een overzicht van aangenomen moties)

Laatste update: 12 april 2021

For the English version of this page click here

De Tweede Kamer heeft vaak gedebatteerd over nucleaire ontwapening. Onderstaand is een overzicht van  de vele aangenomen moties  (sinds 2010) waarin de Tweede Kamer oproept om stappen te zetten op vlak van nucleaire ontwapening. 

Dictum:

“verzoekt de Minister, als partijen het niet eens kunnen worden over aanpassingen, in ieder geval bij Rusland en de Verenigde Staten erop aan te dringen dat het New START-verdrag in ongewijzigde vorm wordt verlengd” (Kamerstuk 35373-10)

Dictum:

“verzoekt de regering zich er in de NAVO-raad voor in te zetten dat geen INF raketten geplaatst zullen worden in Europa” (Kamerstuk 33694-46)

Dictum:

“verzoekt de regering al het mogelijke te doen in de komende 100 dagen om het INF-verdrag te redden en de Kamer hierover te informeren.” (Kamerstuk 33694-41)

Dictum:

“spreekt uit dat in Europa geen plaats is voor INF-kernwapens en gaat over tot de orde van de dag.” (Kamerstuk 28676-311)

Dictum:

verzoekt de regering, in de NAVO-Defensieraad uit te spreken het INF-verdrag, al dan niet in aangepaste vorm, te willen behouden, en gaat over tot de orde van de dag. (Kamerstuk 28676-314)

Dictum:

verzoekt de regering, in NAVO-verband concrete stappen te zetten ten behoeve van de-escalatie van de nucleaire wapenwedloop, en de Kamer hierover binnen twee maanden te informeren, en gaat over tot de orde van de dag. (Kamerstuk 28676-313)

Dictum:

verzoekt de regering voorts, een juridische analyse uit te laten voeren naar de compatibiliteit tussen de bestaande nationale wetgeving en het VN-verdrag en de Kamer te informeren over welke delen van de wetgeving in overeenstemming zijn met het verdrag en waar wijziging van nationale wetgeving noodzakelijk zou moeten zijn, en gaat over tot de orde van de dag. (Kamerstuk 33 694, nr 31)

  • 15 november 2018, Voordewind (CU) c.s. (andere indieners Koopmans (VVD), Sjoerdsma (D66) en Van Helvert (CDA)

Dictum:

verzoekt de regering om, zich proactief in te zetten voor het behoud van het INF-verdrag en de Kamer verslag te doen van deze inspanningen, en gaat over tot de orde van de dag. (Kamerstuk 33 694, nr 30)

Dictum:

verzoekt de regering maximaal in te zetten op een internationale dialoog met de nucleaire machten over een alomvattende, verifieerbare uitbanning van kernwapens conform artikel 6 NPV en zo invulling te geven aan de toezegging in het regeerakkoord, (Kamerstuk 33 694, nr 24)

Dictum:

verzoekt de regering, een strategie te formuleren om wereldwijde nucleaire ontwapening te bevorderen en de Kamer hier voor het zomer-reces over te informeren, (Kamerstuk 33 694 nr 15)

  • 28 april 2016,  Motie Servaes (PvdA) c.s. (andere indieners  Sjoerdsma (D66), Van Bommel (SP), Van Tongeren (GroenLinks) en Voordewind (CU))

Dictum:

verzoekt de regering om, zich binnen de open-ended working group actief in te zetten voor doeltreffende maatregelen, waaronder de start van onderhandelingen over een internationaal verbod op nucleaire wapens, om te komen tot een kernwapenvrije wereld;

verzoekt de regering tevens om, ook andere lidstaten van het NAVO-bondgenootschap bij deze onderhandelingen te betrekken, (Kamerstuk 34419 nr 11)

Dictum:

verzoekt de regering, de Kamer inzage te bieden in de bilaterale verdragen tussen de VS en Nederland (Kamerstuk 34419 nr 9)

Dictum:

verzoekt de regering, het moment van de ongewenste modernisering van de kernwapens in Europa te gebruiken om een impuls te geven aan wereldwijde nucleaire ontwapening, (Kamerstuk 34419 nr 10 )

Dictum:

verzoekt de regering, in overleg met Amerika te werken aan het gefaseerd afstoten van de Nederlandse kernwapentaak, (Kamerstuk 34419 nr 12)

Dictum:

verzoekt de regering, inhoudelijk deel te nemen, zonder daarbij vooruit te lopen op een oordeel over het eindresultaat, aan internationale besprekingen over een verdrag voor een verbod op nucleaire wapens, (Kamerstuk 33783, nr. 19. )

Dictum:

verzoekt de regering, binnen de NAVO en in bilaterale contacten met de Verenigde Staten voor Nederland ten minste eenzelfde afspraak te bedingen als voor Duitsland om zo meer openheid ten aanzien van eventueel in Nederland aanwezige kernwapens mogelijk te maken, (Kamerstuk 33 783 nr 18)

Dictum:

verzoekt de regering, in NAVO-verband te pleiten voor de beëindiging van de Nederlandse kernwapentaak, (Kamerstuk 333783 nr 10)

Dictum:

spreekt uit dat de vervanger van de F-16 geen nucleaire taak mag hebben ( Kamerstuk 33 736 nr 14 )

  • 19 december 2012, Motie Omtzigt (CDA) c.s. ( andere indieners: Van Ojik (GroenLinks), Van Bommel (SP), Voordewind (ChristenUnie), Sjoerdsma (D66))

Dictum:

verzoekt de regering, de verwijdering van Europese tactische kernwapens als harde doelstelling te formuleren; (Kamerstuk 33 400 V, nr 65)

Dictum:

verzoekt de regering aan de Amerikaanse regering over te brengen niet langer te hechten aan de bescherming van het Europese vasteland door middel van de aanwezigheid van Amerikaanse kernwapens in Europa en de terugtrekking van deze kernwapens wenselijk te achten, (Kamerstuk  32 123 V nr 86 )