Open brief aan de OEWG

Nederlandse regering omarmt motie internationale onderhandelingen over verbod op kernwapens

Op 28 april 2016 debatteerde de Tweede Kamer over het burgerinitiatief Teken tegen Kernwapens REF www.tekentegenkernwapens.nl. Dit burgerinitiatief van PAX, het Nederlandse Rode Kruis en de ASN Bank werd ondertekend door 45.608 mensen die een nationaal verbod op kernwapens in Nederland willen.

Tijdens het debat hebben meerdere woordvoerder het voorstel om een nationaal verbod op kernwapens in Nederland in te voeren krachtig ondersteund. Er is desalniettemin geen meerderheid te verwachten voor nationale wetgeving. Er is daarentegen wel een meerderheid die regering oproept om zich binnen de VN Open Ended Working Group actief in te zetten voor doeltreffende maatregelen, waaronder de start van onderhandelingen over een internationaal verbod op nucleaire wapens, om te komen tot een kernwapenvrije wereld en de regering tevens verzoekt om ook andere lidstaten van het NAVO-bondgenootschap bij deze onderhandelingen te betrekken. De stemmingen over alle 14 moties die tijdens dit debat zijn ingediend staat gepland voor 17 mei aanstaande.

De minister heeft aangegeven de motie uit te gaan voeren.

Omdat de Open Ended Working Group op 2 mei begint aan haar tweede sessie, heeft de Tweede Kamer de minister van Buitenlandse Zaken gevraagd of hij de motie uit zal voeren als ware hij al aangenomen bij stemmingen. De minister reageerde daarop nogmaals dat hij de motie inderdaad uit zal voeren.

PAX ziet dit als een erg belangrijke stap. De Nederlandse regering is bij alle relevante fora over nucleaire ontwapening aanwezig, maar heeft tot nu toe nooit steun gegeven aan voorstellen om kernwapens nu te verbieden of te gaan onderhandelen over een internationaal verbod

Deze gewijzigde houding van de Nederlandse regering zou merkbaar moeten zijn tijdens de OEWG.

Wij hebben hieronder de voor deze motie relevante passages onder elkaar gezet.

Utrecht, 29 april.

Krista van Velzen

Selma van Oostwaard

PAX

Relevante passages wat betreft de motie Servaes cs over internationale onderhandelingen.

 

De heer Servaes (PvdA):
Voorzitter. Ik dank de minister voor de beantwoording. Wij willen hem nog een boodschap meegeven in een motie om in ieder geval te bekijken of het internationale verbod op kernwapens, zoals voorzien in artikel VI van het non-proliferatieverdrag, een impuls kan krijgen in de komende periode.

De heer Servaes (PvdA):
Voorzitter. Ik dank de minister voor de beantwoording. Wij willen hem nog een boodschap meegeven in een motie om in ieder geval te bekijken of het internationale verbod op kernwapens, zoals voorzien in artikel VI van het non-proliferatieverdrag, een impuls kan krijgen in de komende periode.

Motie (34419, nr. 11)

De Kamer,

gehoord de beraadslaging,

overwegende dat artikel VI van het non-proliferatieverdrag bepaalt dat de verdragspartijen onderhandelingen dienen te starten over een verdrag over volledige nucleaire ontwapening;

constaterende dat de Kamer in de motie-Sjoerdsma c.s. (33783, nr. 19) de regering oproept deel te nemen aan internationale besprekingen over een verbod op nucleaire wapens;

constaterende dat in 2015 een open-ended working group is ingesteld door de Algemene Vergadering van de Verenigde Naties die zich buigt over nieuwe maatregelen, juridisch of anderszins, op het gebied van nucleaire ontwapening;

verzoekt de regering om zich binnen de open-ended working group actief in te zetten voor doeltreffende maatregelen, waaronder de start van onderhandelingen over een internationaal verbod op nucleaire wapens, om te komen tot een kernwapenvrije wereld;

verzoekt de regering tevens om ook andere lidstaten van het NAVO-bondgenootschap bij deze onderhandelingen te betrekken,

en gaat over tot de orde van de dag.

De voorzitter:
Deze motie is voorgesteld door de leden Servaes, Sjoerdsma, Van Bommel, Van Tongeren en Voordewind.

Zij krijgt nr. 11 (34419).

 

De heer Voordewind (ChristenUnie):
Voorzitter. Ik dank de minister voor de beantwoording van onze vragen en voor het inkijkje dat hij heeft gegeven in zijn betrokkenheid bij de wereldwijde besprekingen over ontwapening en kernwapens. Ik heb de motie van collega Servaes ondertekend om te zien of daar nog een tandje bij kan met de Open-ended Working Group.

De heer Sjoerdsma (D66) Ik steun de motie van collega Servaes van harte om nog een keertje een flinke slinger te geven aan de Open-ended Working Group on Nuclear Disarmament. Dat is namelijk het thema van dit debat.

Minister Koenders: De motie op stuk nr.11 gaat over een internationaal verbod op nucleaire wapens. Zoals de Kamer weet, roept het NPV op tot onderhandelingen. Dat staat in de overweging. Het NPV roept op tot “onderhandelingen te goeder trouw over effectieve maatregelen voor het einde aan de nucleaire wapenwedloop, nucleaire ontwapening en een verdrag inzake algemene en complete ontwapening”. Nederland zet zich in de OEWG in om die maatregelen te identificeren. Ik steun die motie dan ook, met dien verstande dat de Nederlandse regering deze motie zal uitvoeren in de context van de chronologische ontwapeningsstappen zoals voorzien in artikel 6 van het NPV. In die zin ondersteun ik de motie en laat ik het oordeel aan de Kamer.

De voorzitter:
Mijnheer Sjoerdsma, u bent niet de eerste ondertekenaar. Maar uw naam staat wel onder de motie?

De heer Sjoerdsma (D66):
Mijn naam staat eronder en ik heb een verhelderende vraag. Ik begrijp dat deze werkgroep maandag begint. We gaan nu niet stemmen over deze motie. De motie heeft nog geen meerderheid. De minister behandelt deze motie alsof zij een meerderheid heeft. Neemt hij de motie over? Of zegt de minister: oordeel Kamer, maar weet dat ik maandag wel aan de slag ga met deze motie?

Minister Koenders:
Het is dat laatste.

Het officiƫle verslag van het Kamerdebat over het PAX burgerinitiatief Teken tegen kernwapens kun je terug vinden op de website van de Tweede Kamer (34419, nr. 1).